Kenosha Bradford High School

 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 20
 • 21
  5:00pm
  @Cudahy High School
 • 22
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Bradford High School
  Due to Weather.
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Oak Creek High School
  Due to weather
  4:30pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Bradford High School
  Due to impending weather.
  4:30pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Bradford High School
  Due to impending weather.
  5:00pm
  (Postponed)
  @University School of Milwaukee
  5:30pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Bradford High School
  Due to Weather.
  5:30pm
  (Rescheduled)
  @Oak Creek High School
  Due to weather
  7:00pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Bradford High School
  Due to Weather.
  7:00pm
  (Rescheduled)
  @Oak Creek High School
  Due to weather
  7:00pm
  (Rescheduled)
  @University School of Milwaukee
 • 23
 • 24
  4:30pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Bradford High School
  Rescheduled from 1/22/19
  4:30pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Bradford High School
  Rescheduled from 1/22/19
  7:00pm
  @Kenosha Bradford High School
  7:00pm
  @Kenosha Bradford High School
 • 25
  4:50pm
  (Changed)
  @IcePlex
  JV and Varsity Flipped.
  5:30pm
  @Kenosha Tremper High School
  6:50pm
  (Changed)
  @IcePlex
  JV and Varsity Flipped.
  7:00pm
  @Kenosha Tremper High School
 • 26
  9:00am
  @Racine Park High School
  9:00am
  @Racine Horlick High School
  3:00pm
  @Oshkosh YMCA
  5:00pm
  @Oshkosh YMCA
 • 27
 • 28
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Bradford High School
  Postponed due to weather.
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Tremper High School
  5:30pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Bradford High School
  Postponed due to weather.
  5:30pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Tremper High School
 • 29
  4:00pm
  (Cancelled)
  @Racine Park High School
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Bradford High School

  Fieldhouse

  4:45pm
  @Arrowhead High School
  5:30pm
  (Rescheduled)
  @Racine Park High School
  5:30pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Bradford High School

  Fieldhouse

  7:00pm
  (Rescheduled)
  @Racine Park High School
  7:00pm
  (Rescheduled)
  @Kenosha Bradford High School

  Fieldhouse

  7:00pm
  (Cancelled)
  @Arrowhead High School
 • 30
 • 31
  5:00pm
  (Cancelled)
  @Stoughton - Mandt Hockey Arena
  7:00pm
  (Cancelled)
  @Stoughton - Mandt Hockey Arena
 • 1
 • 2