Kenosha Bradford High School


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  4:30pm
  @Indian Trail Academy, Kenosha, WI
  5:00pm
  @Kenosha Bradford Stadium
  Hosted by Indian Trail
  5:00pm
  @Kenosha Bradford Stadium
  6:30pm
  @Indian Trail Academy, Kenosha, WI
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
  10:00am
  @Indian Trail Academy, Kenosha, WI
 • 22
  9:00am
  @Andy Smith Field (Tremper HS)
  9am - Indian Trail vs. Tremper 11:30am - Indian Trail vs. Bradford 2pm - Bradford vs. Tremper
  11:30am
  @Andy Smith Field (Tremper HS)
  2:00pm
  @Andy Smith Field (Tremper HS)
  4:30pm
  @Kenosha Bradford Stadium
  6:30pm
  @Kenosha Bradford Stadium
 • 23
  5:00pm
  @Kenosha Bradford Stadium
  Hosted by Tremper
  5:00pm
  @Kenosha Bradford Stadium
  Hosted by Tremper
 • 24
  4:30pm
  @Kenosha Bradford Stadium
  6:30pm
  @Kenosha Bradford Stadium
 • 25
 • 26
 • 27
  10:00am
  @Wavro Field (at Bradford HS)
  10 AM Tremper vs. Bradford 12:30 PM Tremper vs. Indian Trail 3 PM Indian Trail vs Bradford
  12:30pm
  @Wavro Field (at Bradford HS)
  Kenosha Bradford HS

  4:30pm
  @Indian Trail Academy, Kenosha, WI
  V/JV Combined
  5:00pm
  @Kenosha Bradford Stadium
  5:00pm
  @Kenosha Bradford Stadium
 • 28
  9:00am
  @Ameche Field
  11:30am
  @Andy Smith Field (Tremper HS)
  4:30pm
  @Ameche Field
  6:30pm
  @Ameche Field
 • 29
 • 30
  5:00pm
  @Kenosha Bradford Stadium
  5:00pm
  @Kenosha Bradford Stadium
 • 31
 • 1